NG Kerk Noordelike Sinode

KONTAK ONS...

Steve Bikostraat (vroeer Mearsstraat) 125B, Sunnyside, Pretoria.
[Posbus 28353, Sunnyside 0132]

Tel 012-440 6525
Faks 086 565 1776 / 086 565 2913


Amptenare:

Saakgelastigde: Mnr JB (Johan) Kruger,
johan@noordsin.co.za
Rekenmeester: Mev N (Naomi) van Wyk,
naomi@noordsin.co.za
Assistent-rekenmeester: Mev S (Sandra) Grobler,
sandra@noordsin.co.za
Koordineerder: Mej H (Hermien) Swart,
hermien@noordsin.co.za

 

EMBLEEM / LOGO

 

Kremetart
* Die kremetart is 'n Afrika-boom - dit simboliseer die Afrika-kontinent by uitnemendheid.

* Ons is in Afrika, ons is van Afrika, ons is Afrikane - hier gebore vanuit geslagte wat al lankal  hier woon; hier groot geword; hier lewe ons, en ons wil in geen ander land wees nie.
* Hoekom deel van ons logo?  Dis Afrika, dis groots, dit  staan vas en gee vastigheid, dis asof ons almal ons arms om die boom wil sit en mekaar so vashou.


 Hand
* Dit bring ons by die hand - 'n oop hand wat gee, wat uitgesteek word om te help; 'n ondersteunende hand; 'n hand van welwillendheid en openhartigheid en vriendelikheid en naby-wees.
* Uiteindelik is dit God se hand wat sigbaar word in hierdie wereld deur ons hande.

 Kruis
* Die kruis? Hoe anders!  Die kruis vorm die fokuspunt, die middelpunt - ingeweef in die kremetartboom. Dis asof die boom uiteindelik vir ons die kruis word.
* En so rig ons - hier in Suider-Afrika - ook ons oog op die kruis; dra ons ons kruis, ons tipiese Suider-Afrikaanse kruis (so dikwels uniek anders as die kruise van die res van die wereld); bring ons hoop en maak ons 'n verskil omdat ons leef onder en vanuit hierdie Kruis.


VERKLARING

Getrou aan ons belydenis:

BELY ONS dat ook die NG Kerk skepping van God Drie-enig is en as gawe aan Suider-Afrika geskenk is.

DROOM ONS om in afhanklikheid van God en in die kreatiewe krag van die Heilige Gees gemeentes te bou wat elkeen in eie konteks die Koninkryk van God soek, deur

 • 'n baken van hoop;

 • 'n simbool van versoening; en

 • 'n voorbeeld van Christelike lewenstyl en waardes te wees.

ONDERNEEM ONS om

 • ons hoop op niks en niemand anders nie as op God Drie-enig te fokus;

 • met geloof ons krisistye as groeitye te vertolk;

 • met entoesiasme en kreatiwiteit te bly reformeer;

 • met erns en doelgerigtheid die gegewe eenheid in die liggaam van die Here Jesus Christus na te jaag;

 • ons vir Bybelse waardes te beywer en onvermoeid deel te neem aan die worsteling vir Bybelse geregtigheid vir alle mense;

 • vanuit ons noue verbintenis aan mekaar ons gesonde diversiteit te vier;

 • mekaar steeds te herinner dat die gemeentes, ringe en die sinode nie ter wille van hulself bestaan nie maar om te dien;

 • die staat te ondersteun in pogings om Suider-Afrika 'n samelewing van hoe morele waardes te maak;

 • ons in alles te laat leer en lei deur die Heilige Gees;

 • ons kerkwees so te bestuur dat ons visioenere en missionere wese op 'n relevante wyse uitdrukking kan vind.

BID ONS: Kom, Skepper-Gees! Veni Creator Spiritus!
 

Fokusareas

 • Geloofsvorming
  Fokus op leiding aan die Sinode en gemeentes oor sake soos God-gefokusde spiritualiteit, Skrifhantering en prediking en erediens.
  Kontakpersoon:
  Dr WA (Willem) Pretorius

 • Gemeentebegeleiding
  Fokus op leiding aan die Sinode en gemeentes oor sake rakende gemeenteontwikkeling, gemeente- en lidmaatbegeleiding, diversiteit en eenheid en die bevordering van die belange van spesifieke groepe, bv vroue, jeug, studente en bejaardes.
  Kontakpersone: Drr WA (Willem) Pretorius en HL (Herman) Carelsen

 • Diensgetuienis
  Fokus op leiding aan die Sinode en gemeentes oor gemeenskapsbetrokkenheid (onder meer armoede en ekologie) en die bediening rakende spesifieke gemeentskapsbehoeftes soos maatskaplike dienste, inrigtingsorg (kinderhuise en bejaardes), bediening aan gevangenes, hospitaalbediening, vigs en ander spesialisbedieninge (bv geestesgesondheid en hardhorendes). Fokus ook op gestuurdheid en sake rakende die uitreikbediening soos die bevordering van missionÍre ingesteldheid en die koŲrdinering van uitreikaksies.
  Kontakpersone: Dr AK (Braam) le Roux

 • Predikantebegeleiding
  Fokus op leiding aan die Sinode en gemeentes oor sake rakende pastorale sorg en die versorging van predikante en predikantsgesinne.
  Kontakpersoon: Ds PJ Grobler. 

 • Ondersteuningsdienste
  Fokus op leiding aan die Sinode en gemeentes oor sake rakende beplanning en bestuur, finansies en administrasie, regsaangeleenthede en die argief. Kontakpersoon: Mnr JB (Johan) Kruger
   


Ledelys

Die SDR word saamgestel uit die lede van die Moderatuur plus een predikant en een ouderling/diaken per ring.  Die funksionering van die SDR word bepaal deur die sinode se visie, kernwaardes en kernbesigheid soos die sinode (2012) goedgekeur.

 

Persoon

E-pos

Voorsitter

Dr GF Claassen

gustavcl@mweb.co.za

Ondervoorsitter

Ds PJ Grobler

paul@universiteitsoord.co.za

Aktuarius

Dr L Ungerer

dewyku@iafrica.com

Saakgelastigde

Mnr JB Kruger

johan@noordsin.co.za

Addisionele lede
Dr HL Carelsen carelsen@absamail.co.za
Dr WA Pretorius willem.pretorius@kameeldrif.ng.org.za
Ds MJP Grobler          tgrobler@vodamail.co.za
Dr AK le Roux akleroux@telkomsa.net
Dr MN van der Merwe michielvandermerwe@gmail.com
Ringsverteenwoordigers:

Daspoort:
Dr JA Botha
Oudl AK Fleming*
jan@pastoralepraktyk.co.za
jjfleming@iburst.co.za
Derdepoort: Ds AS Nel
Oudl WP Roux
attie@ngwaverley.co.za
willemroux@telkomsa.net
Krokodilrivier: Ds JW de Wet
Oudl JJ de Jager
johandw@telkomsa.net
heiladejager@madibeng.gov.za
Louis Trichardt: Ds PJ Kriel
Oudl Andrť Grobbelaar
krielpj@mweb.co.za
andrewenkem@gmail.com
Midde-Afrika: Ds PF J van Vuuren
Oudl C Brand
vanvuurenpiet@gmail.com
brandcoen@gmail.com
Northam: Ds MJ Benade
Oudl HA Schreuder
mbenade@lantic.net
amos286@gmail.com
Pietersburg: Ds TJH Meyer
Oudl P van der Merwe
tjhmeyer@mweb.co.za
vdmpieter7@gmail.com
Pietpotgietersrus: Ds JAS Peens
Oudl PCN Prozesky
hpeens@gmail.com
pprozesky@mweb.co.za
Pretoria-Noord: Ds J Nel
Oudl RJ Engelbrecht
jacobus.nel@telkomsa.net
ngkflorauna@absamail.co.za
Pretoria-Oos: Dr M Strydom
Oudl R Hugo
marina@ooskerk.org.za
rinelh@ngkerk.org.za
Rustenburg: Ds WH Immelman
Oudl FT Saaiman
willem@ngbergsig.co.za
mwhetric@mweb.co.za
Sentraalmoot Dr PJSG du Plessis
Oudl (ds) JJ van As
pauldupl@telkomsa.net
jvanas@dinamix.co.za
Sesmylspruit: Ds EL Haarhoff
Oudl PJL du Toit
emilh@absamail.co.za
pjldut@mweb.co.za
Suidoos-Pretoria: Ds MJ Bosman
Oudl (prof) M Nel
tienie@stellastraat.co.za
malannelup@gmail.com
Valhalla: Ds F Esterhuizen
Oudl PR de Bruyn
francoisest@xsinet.co.za
rdebruyn@optivest.co.za
Waterberg: Ds DJH Ueckermann
Oudl J Steynberg
ngnylstroomoos@gmail.com
johann.steynberg@telkomsa.net
Wonderboom: Ds H Carstens
Oudl EC Rudolph
heinrich.carstens@icloud.com
rudolec@unisa.ac.za
Saakgelastigde Mnr JB Kruger johan@noordsin.co.za
Kuratorium (Waarnemer) Dr PR du Toit ngkerk@postino.up.ac.za

 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015